Radno vreme Pon-Ned 7-22h

Putno zdravstveno osiguranje

Odlazak na put uvek u sebi sadrži određenu dozu neizvesnosti i nepredvidivosti, jer nam naša destinacija nije nikada do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći deo briga, prepuštate vašem osiguravaču – "Sava" putno zdravstveno osiguranje.

 

Polisa za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu pruža naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

 

Osigurati se može svako zdravo lice čije je stalno mesto boravka u Srbiji. Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plaćanja premije, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.

 

Osiguranje se može zaključiti kao:

 

 • - individualno
 • - porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti);
 • - grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)
 • - multi osiguranje sa više ulazaka / izlazaka iz zemlje

 

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma navedena na polisi.

Premija osiguranja zavisi od: visine ugovorene sume osiguranja, načina zaključenja osiguranja, starosti osiguranika, trajanja putovanja, proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike. Na iznose premije osiguranja obračunava se 5% poreza.

 

Ovim osiguranjem je obuhvaćeno:

 

 • - ambulantno lečenje
 • - lekovi i zavoji propisani od lekara
 • - sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara
 • - radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
 • - RTG dijagnostika
 • - bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuća bolnica)
 • - troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara
 • - troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara
 • -operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju)
 • -stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do 80.00 EUR

 

Isključene su obaveze osiguravača ako je bolest ili nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.

Osigurati se može svako pojedinačno putovanje u inostranstvo. Osobama koje često putuju pruža se mogućnost ugovaranja godišnje polise osiguranja čime se rešavaju brige oko toga jesu li na vreme ugovorili osiguranje ili ne.